กยส
นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941360 หรือ UFA1688
ติดตามการประชาสัมพันธ์จากเพจ facebook งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/
  • คุณสมบัติของผู้กู้ยืม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771
  • รายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan
  • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/home