การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564


2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564


3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

–  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

–  เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม