เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ และไม่เคยกู้ที่ มธบ. (DPU.) ที่มีความประสงค์ทำเรื่องกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง ) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่
1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( รูปชุดนักศึกษา จาก สถาบันที่จบมา หรือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน www.studentloan.or.th (ส่งภาคเรียนละ 1 ครั้ง) วิธียื่นกู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม << คลิ๊กดูตัวอย่าง
 • หนังสือรับรองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  1 กิจกรรม ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติม มาส่งด้วย ดังนี้

–  สำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบยืนยันการกู้ที่เคยกู้ << คลิ๊กดูตัวอย่าง ** สำหรับ กยศ. หาก ไม่พบเอกสารเดิม ดู วิธี Print

–  ข้อมูลการโอนเงิน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , นศ.ทำได้ ใน www.studentloan.or.th (ตรวจสอบยอดหนี้) กรณีกู้ต่อเนื่อง วิธี Print

–  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกธนาคารกรุงไทย (สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)

………………………….

2 เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติมมาส่งด้วย ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบมรณะบัตร << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีถึงแก่กรรม)
 • สำเนาใบสุทธิสงฆ์  << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีบวชเป็นพระ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ)
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณี ป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถขีดเขียนลายมือตนเอง ลงในเอกสารได้)
 • สำเนาใบหย่า << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมี)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันส่งเอกสาร หากเป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง)
 • รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง UFABET168

3 เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • กรณี บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน ต้องใช้ >>   หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 <<  ทั้ง ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม)  และ ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ให้ใช้เอกสารชุดเดียวกัน
 • หนังสือรับรองสถานภาพ กรณี บิดา มารดา แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนหย่า หรือ นศ. ไม่ได้มี บิดา มารดา เป็นผู้ปกครอง (ต้องให้ผู้รับรองรายได้ ลงรายมือชื่อ)
 • หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ เท่านั้น (ต้องให้ผู้รับรองรายได้ ลงรายมือชื่อ)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ <<คลิ๊กดูตัวอย่าง  (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • หนังสือรับรองตำแหน่งของผู้รับรอง << คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบัตรผู้รับรองหมดอายุ (หนังสือรับรองตำแหน่งต้องเป็นปีปัจจุบัน)

By jetdo